NÊN LẤY CAO RĂNG BAO LÂU MỘT LẦN?

bao lâu nên đi lấy cao răng 1 lần
bao lâu nên đi lấy cao răng 1 lần
NÊN LẤY CAO RĂNG BAO LÂU MỘT LẦN ???
Cao răng thường đóng thành từng lớp ở bề mặt răng gần nướu, có màu trắng đục hoặc vàng nhạt....
🧐 𝐍.𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̂́.𝐲 𝐜.𝐚𝐨 𝐫.𝐚̆𝐧𝐠 𝐛.𝐚𝐨 𝐥𝐚̂𝐮 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐚̂̀𝐧?
C.ao r.ăng thường đóng thành từng lớp ở bề m.ặt r.ăng gần n.ướu, có màu tr.ắng đục hoặc v.àng nhạt. Trong nhiều tr.ường h.ợp có thể thấy c.ao r.ăng b.ị đen. Nên vệ sinh r.ăng m.iệng để ph.òng tr.ánh m.ảng bá.m r.ăng và đến nh.a sĩ 3-6 th.áng/lần
𝟏. 𝐓.𝐚́𝐜 𝐡.𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚𝐨 𝐫.𝐚̆𝐧𝐠: C.ao r.ăng có chứa các th.ành ph.ần cacbonat, phosphate và v.i khuẩn. Ngoài ra, c.ao r.ăng c.òn chứa đọ.ng s.ắt của h.uyết th.anh trong m.áu và là nơi vi kh.uẩn t.ích t.ụ gây ra các b.ệnh r.ăng m.iệng được nêu dưới đây:
- B.ệnh v.iêm n.ướu
- B.ệnh nha chu
- B.ệnh n.iêm m.ạc miệng
- Ngoài các tr.iệu ch.ứng l.ợi b.ị ch.ảy m.áu, m.iệng h.ôi, v.iêm nha ch.u kh.iến r.ăng ê b.uốt, l.ung l.ay dẫn tới r.ụng r.ăng s.ớm.
𝟐. 𝐊𝐡.𝐢 𝐧.𝐚̀𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐥.𝐚̂́𝐲 𝐜.𝐚𝐨 𝐫.𝐚̆𝐧𝐠?
Các nha sĩ kh.uyên t.ốt nh.ất nên k.iểm tr.a r.ăng m.iệng đ.ịnh k.ỳ 3 – 6 th.áng/lần. Kh.ông nên đ.ợi có cao r.ăng rồi m.ới đi l.ấy. Khi cao r.ăng hình th.ành thì đ.ã x.uất h.iện các t.ổn th.ương trong kh.oang m.iệng và s.ẽ để l.ại h.ậu q.uả.
Các ph.òng kh.ám nha kh.oa h.iện n.ay đ.ều được đầu tư m.áy m.óc h.iện đ.ại để có thể lấy c.ao r.ăng. Ph.ương ph.áp hiện đang được dùng ở các ph.òng nh.a là l.ấy v.ôi b.ằng m.áy s.êu â.m. Lấy c.ao r.ăng bằng m.áy s.êu â.m là ph.ương ph.áp loại b.ỏ c.ao r.ăng một cách tr.iệt để nhưng kh.ông g.ây đ.au nh.ức cho b.ệnh nh.ân.
👉 Tại Nha khoa Nét Duyên, mọi dịch vụ nha khoa đ.ều được thực h.iện theo các t.iêu ch.uẩn k.iểm s.oát nh.iễm kh.uẩn ch.ặt ch.ẽ, đ.ảm b.ảo an t.oàn và v.ệ s.inh t.ối đa cho khách hàng. Các b.ác sĩ tr.ình độ ch.uyên m.ôn c.ao đ.iều trị th.ành c.ông các b.ệnh l.ý r.ăng m.iệng từ đơn giản đến phứ.c tạp sẽ gi.úp b.ệnh nh.ân kh.ắc ph.ục được t.ình tr.ạng t.ụt l.ợi hi.ệu q.uả.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết